استان - شهر

نام نمایندگی

تلفن همراه

تلفن ثابت

تهران و البرز مهندس صباغها 09128878770 021-66036030
البرز مهندس میرزایی

09193000512

09191050266

اصفهان دکتر نباتی

09134314113

09386331005

اصفهان دکتر فروتن 09132020881
خراسان گوهر دام توس 09157057055  051-36510434
فارس دکتر شعبانی

09132118160

09178520085

خوزستان  صدف دریا جنوب

09355545353

09981744493

ایلام، خوزستان مهندس جلالت

09168901626

09163358758

گیلان، مازندران، گلستان بهورز نیکان

09112207160

09912750153

گیلان، مازندران، گلستان گیلان وت

09336189306

09382172907

گیلان، مازندران، گلستان دکتر مدنی 09126188168
اردبیل دکتر جامعی

09141567265

09032959431

یزد دکتر آردی 09120615538 035-32622725
قم دکتر ثقفی 09127507188   025-32915040
کرمان دکتر مظفری

09131976473

09308976473

چهارمحال و بختیاری دکتر لطفی

09133315438

09212902811

آذربایجان شرقی، غربی مهندس رضاییان

09372951681

09144811391

آذربایجان شرقی، غربی دکتر روشنی

09143117347

09333117347

آذربایجان غربی دکتر باقرزاده 09143435277
هرمزگان  دامین پخش جنوب 09131798481
سمنان  دکتر فیاض 09353925043